ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
พรรคการเมือง, องค์กรทางการเมือง @ส ถาบันพัฒนาการเมือง การเมืองภาคประชาชน เป้าหมายมุ่งให้ ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง มีองค์ความรู้ทางการเมืองของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมขึ้นในสังคม ผลักดันให้สังคมไทยมีระบบการเมืองการปกครองที่มีคุณภาพโดยส ร้าง "คน" ที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ระบบการเมืองดีขึ้น และสามารถนำพาประเทศให้เท่าทันต่อกระแส การเปลี่ยนแปลงโลก http://www.2516.org @"ส ายตรง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย" แหล่งพบปะ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง ผลงานรัฐบาล หน่วยงานราชการ รัฐสภา บทบาทนายกฯชวน คณะรัฐบาล และส่งข้อความ จดหมายร้องทุกข์ หรือวิจารณ์การทํางานของนักการเมือง และสนทนาปัญหาบ้านเมือง http://www.chuan.th.org @PoliticsThailand.com เสนอข่าวการเมือง ปฏิทินการเมือง คนในและนอกธรรมเนียบ บัญชีทรัพย์สินนักการเมือง วิเคราะห์ข่าว และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย http://www.politicsthailand.com/ @กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน จุลสารการเมืองภาคประชาชน นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ทั้งใน และต่างประเทศ บทวิเคราะห์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รายเดือนของกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปxป) http://www.pxp.in.th @กลุ่มเอกภาพ(วะฮ์ดะฮ์) พรรคความหวังใหม่ เขตภาคใต้ตอนล่าง เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางการเมือง วิสัยทัศน์ของกลุ่มเอกภาพ(วะฮ์ดะฮ์)ในพรรคความหวังใหม่ ที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.มุสลิม ความรู้วิถีชีวิต ของมุสลิมทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.wahdah.com @ชาวเน็ตการเมือง เว็บบอร์ดสำหรับพูดคุยเรื่องการเมือง ให้บริการฟรีอีเมล์ ชื่อคุณ@stonekid.i-p.com มีเกมการเมืองให้เล่น http://www.stonekid.i-p.com/ @ดร.อัครเวช โชตินฤมล พรรคความหวังใหม่ ข้อมูลประวัติส่วนตัวของ ดร.อัครเวช โชตินฤมล แนวความคิดทางการเมือง แนวความคิดทางเศรษฐกิจ 10 คำถาม-คำตอบ บทความ และประมวลภาพการออกงานและกิจกรรมที่ปฏิบัติ http://www.dr-arm.com/ @น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ เว็บไซต์แนะนำตัวและบอกประวัติในการทำงานของน.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ังกัดพรรคไทยรักไทย เขตบึงกุ่ม http://www.pruttichai.com @พรรคชาติไทย CHARTTHAI PARTY : เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 http://www.chartthai.net/ @ภูวนิดา คุนผลิน ข้อมูล แนะนำตัว ภูวนิดา คุนผลิน ประวัติส่วนตัว าส์นจากหัวหน้าพรรค กิจกรรมเพื่อส ังคม http://www.poowanida.com @ไม่โกง.คอม ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์การโกง คอรัปชั่น หรือการกระทำความผิดในเรื่องต่างๆ เช่น การเมือง ยาเสพติด ข่าวสารการกระทำความผิดในเรื่องต่างๆ http://www.maikong.com/ @ศันส นีย์ นาคพงศ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ ศันสนีย์ นาคพงศ์ ประวัติส่วนตัว กิจจกรรม นโยบายด้านการเมือง และสาระความรู้เกี่ยวกับการเมือง http://www.sansanee.net/ @ส มาชิกวุฒิสภา ธรรมเนียบสมาชิกวุฒิสภา ประวัติโดยย่อสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ 16 คณะ บทบาทและหน้าที่ พร้อมสะท้อนภาพความคิดเห็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาล http://www.geocities.com/today2500/ @หนองฮี ดอท คอม ดดย มชาย หนองฮี กิ่ง อ. หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ข้อมูลรายละเอียด ผู้สมัคร รับเลือกตั้ง .ส. เขต 6 จ.ร้อยเอ็ด มชาย หนองฮี http://nonghe.com @อภิส ิทธิ์ เวชชาชีวะ เส้นทางสู่ประชาธิปไตย ประวัติส่วนตัว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองและ ผลงานที่ผ่านมา ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ http://www.abhisit.org/

สี่จอสี่เว็บ