ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
กฎหมาย @ไทยลอว์ ออนไลน์ เซอร์วิส ศูนย์รวมข่าวสาร ตัวบทกฎหมาย และการศึกษาด้านกฎหมาย ชุมชนนักกฎหมาย http://www.lawonline.co.th @S4U-กฎหมายน่ารู้ เว็บไซต์นี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรรู้ http://www.thai.net/s4u @T.S.INTERLAW บริการตอบปัญหากฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ http://www.thaipost.com/lawyer @Thailand - Law Firms รวมลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย ได้แก่ ำนักทนายความ องค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับกฏหมาย http://www.hg.org/firms-thailand.html @Tilleke & Gibbins ำนักงานทนายความ Tilleke & Gibbins ให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ http://www.tginfo.com/home.html @กฎหมาย กฎหมาย ให้คำปรึกษาไม่มีข้อผูกพัน เพียงแต่เล่าเรื่องปัญหามาให้ จะเสนอทางออกเบื้องต้น ตลอดจนทางแก้ไขที่แท้จริงให้ท่านได้ มีตัวอย่างสัญญาที่สามารถประยุกต์ใช้งาน และแก้ปัญหาได้จริงโดยทันที http://www.thailaw.f2s.com/ @กฎหมายที่ประชนชนควรรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวประชาชน การรับราชการทหาร การรักษาความสะอาด การเรี่ยไร หนังสือมอบอำนาจ เอกเทศสัญญา กฎหมายที่ดิน และกฎหมายอาวุธปืน http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm @กฎหมายน่ารู้ส ำหรับประชาชน ร่างพระราชบัญญัติรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายและภาษีที่ดินซึ่งจัดเก็บโดยเทศบาลหรือองด์การบริหารส ่วนท้องถิ่น กฎหมายทั่วๆไปเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของประชาชนเช่น การทำบัตรประชาชน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย ป้ายจราจรที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน http://www.teeneethai.com/law.html @กฎหมายเพื่อชีวิต หมวดวิชากฎหมายเพื่อชีวิต มีรายบละเอียดวิชาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ิทธิคนพิการ คดีความ การสมรสการหย่าร้าง พินัยกรรม ในแต่ละวิชามีแบบสอบก่อนและหลังพร้อมเฉลย http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/002.htm @กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา ศูนย์รวมกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาที่มีข้อมูลมากที่สุด พร้อมฟรีดาวน์โหลดซอฟท์แวร์กฎหมาย http://www.thailandlaw9.com @กฎหมายและคำพิพากษาฎีกาของไทย เพื่อบริการประชาชนที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว http://thailandlaw9.com @กฎหมายส ยาม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยของไทย ามารถค้นหากฏหมาย ชื่อกฏหมาย ศาล คำพิพากษา แบบฟอร์มศาล และแบบสัญญา http://www.siamlaw.com/ @กฏหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับหน่วยงานยุติธรรมในประเทศไทย http://www.thaijustice.com/ @กฏหมายไทย รวมกฏหมายไทย ข้อมูลที่มีการปรับปรุง รายชื่อพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฏีกา คำสั่ง บริการฟรีอีเมล์ ประมูลแลกเปลี่ยนสินค้า http://www.kodmhai.com @กฏหมายไทย ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น ที่ ประชาคนคนไทยความศึกษาไว้ เกี่ยวกัยวการแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ ฯลฯ http://thai.to/thailaw/index.htm @กฏหมายรัฐธรรมนูญ รุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2534 และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตลอดจนกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ http://www.dola.go.th/law/laws.htm @กฏหมายและระเบียบการเกษตร ข้อมูลกฎและระเบียบต่าง ๆ ทางการเกษตร http://www.moac.go.th/regulation.htm @การขอใบขับขี่รถยนต์ - จักรยานยนต์ คำแนะนำในการสอบเพื่อขอรับใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการส อบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ และขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact8.htm @การจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย คำแนะนำในการจดจำตำหนิรูปพรรณบุคคล และยานพาหนะของคนร้าย http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact5.htm @การบัญชีภาษีอากร ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายภาษีอากร กฎหมายบัญชีและ การบัญชี เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายคลอบคลุมทั้งด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างมืออาชีพ http://www.taxforward.com @การประกันตัวผู้ต้องหา ข้อมูลคำแนะนำในการประกันตัวผู้ต้องหา การใช้บุคคลเป็นประกัน และการขอถอนหลักทรัพย์ http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact4.htm @การละเมิดลิขส ิทธิ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 http://www2.cscoms.com/law @ไขข้อข้องใจปัญหากฏหมาย ถาม - ตอบ ารพันปัญหากฏหมายต่าง ๆ ที่ท่านอยากจะรู้คำตอบ http://www.thaipost.com/lawyer/ @ค้นหาส ิทธิบัตร เว็บไซต์ ำหรับค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศ ค้นได้ทั้งเมนูภาษาไทย และภาษาอังกฤษ http://www.jtc.th.com/ @ความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน คู่มือ าระน่ารู้ กฎหมายความปลอดภัย ถิติการประส บอันตราย ภาพอุทาหรณ์ แนวการปฎิบัติตามกฎหมาย http://www.thai.to/thaisafety @คำแนะนำในการติดต่อกับส ถานีตำรวจ คำแนะนำในการติดต่อกับสถานีตำรวจกรณีการแจ้งความของหายต่างๆ พร้อมเอกสารที่จะต้องเตรียมไป เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหาย เอกสารสำคัญหาย คนหาย ฯลฯ และการแจ้งความอื่นๆ เช่น พรากผู้เยาว์ ถูกข่มขืน ถูกฉ้อโกง เป็นต้น http://www.metropol.police.go.th/Handbook/Contact1.htm @คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัย ข้อมูล คำแนะนำในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ข้อควรระวังและวิธีปฏิบัติเมื่อมีแก๊ส รั่ว และกฎหมายทีเกี่ยวกับอัคคีภัย http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact3.htm @คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม ข้อมูล คำแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย การล้วงกระเป๋า การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ การป้องกันการฉกชิงวิ่งราว และการป้องกันอาชญากรรมของร้านเส ริมสวย http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact2.htm @คู่มือความรู้เกี่ยวกัยการจดทะเบียนส ิทธิและนิติกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เรื่องการจำนอง คำพิพากษาฎีกาที่น่าส นใจ ตัวอย่างเกี่ยวกับการจดจำนอง http://www.geocities.com/cmaneesart @เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย รวมบทความจากนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน ลิงค์ เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน โดย รศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.pub-law.net @จูริส ไทยแลนด์ รวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายทุกประเภท ตั้งแต่พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎกระทรวง ทบวง และประกาศแก้ไขต่าง ๆ รวมถึงประมวลกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา http://www.juristhailand.com @เจ เอสพี กฎหมายและธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รับปรึกษาปัญหากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจัก http://www.jsplawyers.com @ทนาย กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรจะได้รู้ไว้ เพื่อใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆ http://members.tripod.com/tanay27 @ทนายความส งขลา บริการทนายความสงขลา และเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายแก่ประชาชน http://www.lawyersongkhla.com @ไทยลอร์แมน แหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหากฏหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน http://www.thailawman.com @นักกฎหมายไทย แนะนำเรื่องควรทราบเกี่ยวกับกฎหมาย และแนะนำบริการด้านบัญชี มีฟอร์มศาลให้นำไปใช้ส ำหรับทนาย http://www.tanaithai.com/ @นิติศาส ตร์ แนะนำวิธีการเรียนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายวิชาต่างๆ พระประวัติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ รวมบทความทางกฎหมายให้ท่านได้ค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมายได้ฟรี ดัชนีวารสารกฎหมาย บทความกฎหมายภาษี กฎหมายล้มละลาย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆอีกมากมาย http://www.geocities.com/nitisart @บ้านทนาย าระความรู้เรื่องกฎหมาย แบบสัญญา แบบฟอร์มศาล http://www.thai.net/bantanai @ประวัติศาส ตร์ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย และประวัติคณะนิติศาสตร์ http://www.chula.ac.th/college/law/thistory.htm @ปรึกษากฎหมาย รวมความรู้เรื่องกฎหมาย ศาล และรับปรึกษากฎหมายต่าง ๆ http://www.cscoms.com/law @พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน http://berc.dedp.go.th/laws/ @พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หรือ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm @พระราชบัญญัติส ถาบันราชภัฏ รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อบังคับของสถาบันราชภัฏ http://www.rajabhat.ac.th/prb/thomeact.htm @มุมกฏหมาย ำหรับประชาชน นำเสนอเรื่องทั่วๆไป กฏหมายครอบครัว กฏหมายมรดก ที่ดิน กฎหมายภาษี กฏหมายเช็ค การเงิน บัตรเครดิต และลิงค์โฮมเพจที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/laws.html @รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอนาจักรไทย ปี พ.ศ. 2534 - 2540 ข้อมูลกการเปรียบเทียบบทบัญญัติ http://www.parliament.go.th/files/library/t-b05.htm @ศาลแขวงส มุทรปราการ รายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อราชการศาลแขวงสมุทรปราการ การเดินทางไปศาลฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ นำไปใช้ในศาลฯ ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันตัว อัตราประกัน และคำแนะนำอื่น http://www.judiciary.go.th/kweangsamutprakarn @ศูนย์รวมความรู้ทางด้านกฎหมายไทย คำอธิบายกฎหมายไทยอย่างง่าย ๆ คำพิพากษาศาลฎีกา คำแนะนำในการศึกษากฎหมาย ข้อส อบเก่าของเนติบัณฑิต อัยการ และผู้ช่วยผู้พิพากษา http://www.geocities.com/thailegal @ส ำนักกฏหมายเสรี ปรึกษากฏหมาย แก้ปัญหาหนี้ ความรู้ทางกฏหมาย http://www.sereelaw.com @ส ำนักงานทนายความ มารุต บุญนาค ความรู้เกี่ยวกับข้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกจ้างตามกฎหมายไทย และบริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย http://www.marutinterlaw.th.com/ @ส ำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป บริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/6186 @ส ำนักงานอัยการสูงสุด แนะนำสำนักอัยการสูงสุดการบริหารงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ถิติคดีความ และตอบปัญหาข้อข้องใจเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย คดีความ http://www.inet.co.th/org/oag/indext.htm @ห้องส มุดกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา แบ่งหมวดหมู่กฎหมายออกเป็นประเภท และมีเครื่องมือช่วยสืบค้นเพื่อหากฎหมายตามที่ต้องการได้ http://203.152.23.33/html/lawindex.htm @อาจารย์แหวว เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สอนหนังสือวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดเส รี งานกฎหมายที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว ฯลฯ http://archanwell.hypermart.net @เอ็กไซต์นาว กฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา ที่สามารถค้นหาได้แสนง่าย http://www.xcitenow.com @เอกส ารกฏหมาย ข้อมูลทางด้านกฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 http://www.gits.net.th/documents/index.html

สี่จอสี่เว็บ