ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
ความรู้
@รอบรู้ รอบโลก .สาระ ความรู้ รอบตัวในเรื่องต่างๆ เช่น บุคคลสำคัญของโลก ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกวิทยาการ มรดกของไทย ิ่งมหัศจรรย์ของโลก คลื่นวิทยาการ นักวิทยาศาสตร์ http://kids.mweb.co.th/know_world/ @บ้านภาษาไทย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านภาษาไทย กู๊ปภาษาไทย ภาษาไทยวันนี้ ศิลปวัฒนธรรมไทยและข่าวน่าส นใจ http://www.ku.ac.th/kuthai/ @Exam Cybernet เป็นสื่อกลางในการสร้าง และทดสอบ ข้อสอบระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต (Examination Online) โดยแยกสาขาวิชา แยกสถาบัน และสามารถทราบผลการสอบได้ทันที http://www.examcybernet.com @Learn SK เป็นศูนย์การศึกษาด้วยตัวเอง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการแขนงต่าง ๆ ของครู-อาจารย์ นักเรียน เพื่อให้ผลงานที่ผลิตขึ้นมานั้น มีประโยชน์กับเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป http://learn.sk.ac.th/ @Siam Article รวมบทความ และ ฐานข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ไว้บนอินเทอร์เน็ต http://www.siamarticle.com/ @Th-University การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาและรวบรวมข่าวสาร เว็บของมหาวิทยาลัยของไทยพร้อมที่อยู่ กิจกรรมนักศึกษา บทความวิชาการ ห้องสมุดออนไลน์ฯลฯ http://www.th-university.com @Thaiall บริการสืบค้นข้อมูล ศูนย์สอบ Online หลายสาขาวิชา : บริการแบบทดสอบ แบบสุ่มข้อส อบจากฐานข้อมูล โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทย จัดอันดับเว็บไซต์ http://www.thaiall.com @Thailand Returnees of the AFS เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ http://www.trafs.org @การใช้ภาษาไทย การแนะนำหลักการสนทนาด้วยคำพ้องเสียงขั้นพื้นฐาน ที่ได้ปรับปรุงให้ผู้สนใจสามารถศึกษาถึงหลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความส ะดวกต่อชาวต่างชาติที่จำเป็นต้องทำการติดต่อสื่อสารกับชนชาติไทยในโอกาสต่างๆ เช่น ธุรกิจ และการท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นต้น http://www.speakingthai.com @การทำวิจัย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น ประเภทของการวิจัย การทำข้อมูล การวัด การสุ่มตัวอย่าง การจัดกระทำข้อมูล เสนอโครงร่างวิจัย http://mala.hypermart.net/reser03.htm @การศึกษา การวิจัย และ เทคโนโลยี การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย และนิเทศศาสตร์ การสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ขัอมูลการตลาด ประวัติบุคคลและบริษัทในประเทศไทย ข่าวเชิงวิจัย http://www.eduresearch.com @ควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นแหล่งรวมรวมความรู้ในด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของไทย เหมาะสำหรับท่านที่มีความส นใจในด้านการบิน http://www.thaiatc.com @ความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาส ตร์ เว็บที่เกี่ยวกับความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการทำโคงงานวิทยาศาส ตร์ การดูดาวเบื้องต้น ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำโดย คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก http://www.geocities.com/sakont2000 @ชุมนุมถ่ายภาพ ศึกษาศาสตร์ ราชมงคล ให้ความรู้ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และการจัดทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ http://www.photoclub2000.cjb.net @ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น http://rdi.kku.ac.th/data_reskku/res_menu.asp @ดูดาว แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ัตววิทยา เคมี คำศัพท์ภาษาอังกฤษ http://www.geocities.com/seen_star @ตั๋วเมือง ความรู้เกี่ยวกับอักษรภาษาล้านนาหรือตั๋วเมือง ำหรับผู้สนใจเรียนภาษาคำเมือง ตัวอักษรอักขระ ที่ใช้เขียนภาษาหรือคำเมือง http://se-ed.net/tua-mueng @ตำรา_ยุค_โลกาภิวัฒน์ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ิ่งแวดล้อม พื้นฐานทางวิศวกรรม ห้องสมุดความรู้ ารพันความรู้ ู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย าระน่ารู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และสาระอื่น ๆ http://www.geocities.com/ptr_computer @ติวเข้มส อบก.พ. แนวสอบความรู้ ภาคความรู้ ทั่วไปและภาควิชาภาษาไทย ซึ่งเน้นหัวข้อที่จะสอบและส รุปความจำแบบง่าย โดยมีลิงค์ไปยังเว็บไซด์ของก.พ.โดยตรงซึ่งจะประกอบไปด้วยข่าวส ารการสอบและรายละเอียดของหน่วยงานนี้สำหรับผู้ที่สนใจสอบคัดเลือกไปเป็นข้าราชการ http://welcome.to/kawpaw @ทฤษฎีพหุปัญญากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อการพัฒนาเด็กระดับอนุบาล http://www.thai.net/kindergarten @ทีเอ ไซเบอร์เวิลด์ เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเยาวชน และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเทเลคอมเอเซีย http://www.telecomasia.co.th/cw/ @ไทยคดีศึกษา แนะนำวิชาเอกไทยคดีศึกษา ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ลิงค์ข้อมูลไทยคดีศึกษาของหลายแห่งไว้ในเว็บไซต์นี้ http://geocities.com/thai_study/ @ไทยอาหรับดอทคอม แนะนำเกี่ยวกับประเทศอาหรับ เช่น อียิปต์ อนคำศัพท์อาหรับ เว็บบอร์ด การศึกษาต่อในประเทศอาหรับ http://www.thaiarab.com @บ้านครูไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาไทย การเขียนย่อหน้า การเขียนบรรยาย การเขียนพรรณนา การเขียนอธิบาย การเขียนอภิปราย และมีเรื่องปัญญาบารมี ให้อ่าน http://members2.mweb.co.th./bankhruthai @บ้านแห่งการเรียนรู้ บทความ ความรู้และประสบการณ์ แผนงานโครงการ ของ ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี http://www.thai.net/jirachai @ผู้รู้ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในทุกสาขาโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ถามและผู้ตอบ ซึ่งมีระดับความรู้ ความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดยการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งเครื่องมือติดต่อส ื่อสารมากมาย http://www.pooroo.com @พูดภาษาไทย เรียนภาษาไทยผ่านอินเทอร์เน็ต ไวยากรณ์ภาษาไทย การใช้คำ ประโยคต่างๆ มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย http://speakingthai.com @ฟ้าไม้ นำเสนอโครงงานอินเทอร์เน็ตเพื่อการเขียนบทความวิชาการ ของ ยวสท. คำแนะนำสำหรับการเขียน HTML บทความทางเทคนิคเกี่ยวกับ ภาษาไทย DocBook, SGML/XML, และ การตีพิมพ์ โดยใช้ คอมพิวเตอร์เดสทอป http://www.oakblue.net/ @ฟิวเจอร์คิดส ์ ศูนย์ฟิวเจอร์คิดส์เมืองทองพัฒนาการ อนการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก http://www.geocities.com/fk_pattanakarn @ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับคำไทย ภาษาไทย มีบทกลอน นิทาน ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ัตว์เลี้ยง http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7225/ @ภาษามือ เรียนรู้เกี่ยวกับภาษามือ การใช้มือเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้ตั้งแต่การนับเลข เรียนรู้พยัญชนะ ระและวรรณยุกต์ การใช้คำต่างๆ http://user.school.net.th/%7Earoonpib/sign-language/ @มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน นำเสนอบทความ าระความรู้ในเรื่องราว ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งชีวิต ประวัติศาส ตร์ ังคม ศาสนา http://geocities.com/midnightuniv/ @รู้ไว้ใช่ว่า รวมความรู้ทางด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สำหรับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่) โจทย์ที่น่าคิด http://se-ed.net/wantu717 @เรียนรู้รอบตัว เรียนรู้เกี่ยวกับ รอบโลก อวกาศ วิทยาศาสตร์ คำถามน่ารู้ http://www.educ.20m.com @วัดผล เว็บเพจการวัดผลและวิจัยการศึกษา http://www.watpon.com @เว็บส ำหรับชาวการพิมพ์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพิพม์ offset screen ctp ประวัติการพิมพ์ไทย คอมพิวเตอร์กราฟิก photoshop freehand flash http://sample.thethai.net @ศูนย์รวมความรู้ความบันเทิงทางด้านเครื่องดื่ม แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวน์และเครื่องดื่มนานาชนิด เช่น คอกเทล,ไวน์,วิส กี้,บรั่นดี,เบีย์,ซิการ์,ชีสและมีบทเรียนเพื่อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากศึกษาในเรื่อง บาร์เทนเดอร์,การชิมไวน์,ประวัติของเหล้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าคำศัพท์เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มที่หายาก เป็นสนามแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับไวน์และเครื่องดื่มที่หลากหลาย http://www.itwine.com @ส รายุทธ กันหลง เป็นเวทีข่าวสารนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Learning Culture) ระหว่าง อาจารย์ นิสิต ผู้บริหารการศึกษา ผู้ปกครอง และสังคม http://www.geocities.com/yuthxx @ส ารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ แหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.mis.moe.go.th/intranet/new1/ @ส ิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 7 7 ิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้ง 3 ยุค ิ่งก่อสร้าง ธรรมชาติ ที่เป็นที่สุดของโลก พร้อมเนื้อหา และภาพประกอบสวยๆทุกสิ่งหมศจรรย์มากกว่า 70 ภาพ http://www.geocities.com/wonder7th/ @ส ู่ความสำเร็จด้วยเทคนิคบริหาร ระบบศึกษาด้วยตนเอง ด้านเทคนิคบริหาร บริหารธุรกิจ และบริหารรัฐกิจ http://hammer.prohosting.com/~mpa41tu/ @แหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้า เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และความรู้ที่มีประโยชน์มากมาย ำหรับใช้อ้างอิง ค้นคว้า เพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับผู้สนใจ http://www.thairoad.com/edu/ed.htm @เอ็นติดดอทคอม เว็บบอร์ดเพื่อความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์ เคมีระดับม.ปลาย เคมีระดับมหาวิทยาลัย ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ังคมศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเกมส์ออนไลน์เพื่อให้ ได้ฝึกฝนความรู้ความสามารถของตัวเอง เช่น เกมส์ทายคำศัพท์ เกมส์ 16 คำถาม เป็นคำถามที่เป็นความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป และเกมส์แฮงค์แมน (แขวนคอ) เป็นเกมส์ทายชื่อประเทศ ชื่อเมือง รวบรวมส ถานศึกษาต่อที่มีชื่อเสียงระดับโลก คุณสามารถค้นหาได้ http://www.enttid.com @เอ็มซีพีไทย เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ Certified ของ Microsoft ำหรับผู้ที่สนใจจะสอบเพื่อวัด ระดับความรู้ความสามารถ http://www.mcpthai.com @ไอ-เลิร์น บทความที่เป็นความรู้ทั่วไปและบทเรียนต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อคนไทย http://i-learn.hypermart.net
สี่จอสี่เว็บ