ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊กเล๊ย<
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
การพาณิชย์ และการบัญชี @Advanced Research Group (AR) ให้บริการเกี่ยวกับการทำวิจัย ที่ปรึกษาการบัญชี การตรวจสอบบัญชี และผลิตวารส ารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ http://www.ar.co.th @การเงินระหว่างประเทศ แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ ซี่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา การบริหารความเสียงจากอัตราแลกเปลี่ยน http://members.tripod.com/inter_siamu/welcome.htm @การบัญชีเบื้องต้น แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ความหมายของการบัญชี วิวัฒนาการทางการบัญชี ความแตกต่างทางบัญชี คำศัพท์ที่ควรทราบ หมวดและสมการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี รายการค้า กระดาษทำการ ตัวอย่างงบการเงิน http://welcome.to/banchee @คนการเงิน รวบรวมความรู้ทางการเงิน ธุรกิจเบื้องต้น ินเชื่อ หลักทรัพย์ และอื่นๆ ตลอดจนลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน http://moneytimes.tripod.com/ @ตราส ารหนี้ไทย แหล่งรวมข้อมูลดด้านตราสารหนี้ ำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดูข้อมูล และคำนวนราคาตราสารหนี้ http://www.thaibondfocus.com @ที่ปรึกษาด้านบัญชีและตรวจส อบบัญชี ทั้งไทย-อังกฤษ ให้บริการทางด้านบัญชีทุกชนิด รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีมาตราฐาน จดทะเบียน ชำระบัญชี ทั้งงบการเงินภาษาไทย และ อังกฤษ http://www.rs101.com/thaiaccount/ @แนะนำการตลาด แนะนำขั้นตอนการทำการตลาด แนะนำผู้ผลิต ขั้นตอนการผลิต การทำตลาดผลิตภัณฑ์กระดาษ http://welcome.to/myteashop @บัญชีบ้านเชียง ให้ความรู้ทางด้านงานบัญชี ภาษี รรพากร งานพาณิชย์ ข่าวสารใหม่ๆ และมีบริการแจ้งข่าวส ารด้านนี้ผ่านอีเมล์ http://bcaccount.cjb.net @มาร์เก็ตติ้ง อินเทอเกรชั่น บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ การตลาด ให้แก่บริษัทต่างๆ http://www.mi.co.th/ @ส ำนักงาน โชติกูลกฎหมายและการบัญชี ให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน http://www.geocities.com/lincheelaw @แอมแอกซ์ออนไลน์ ให้คำแนะนำรวมถึงนำเสนอ ความรู้ที่รวบรวม ได้จาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นส ื่อกลางเล็ก ๆ แห่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตและ ยังเป็น แหล่งเผยแพร่ข่าวสารจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงาน ด้านบัญชี http://amacc.hypermart.net

สี่จอสี่เว็บ