NEXT>

ผมอายุ 25 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา
ทำงานเป็น คนคุมงานก่อสร้าง
แล้ววันนั้น ผมจะต้อง นำเงินไปแจกจ่ายค่าแรงให้กับคนงาน
มีเงินในกระเป๋า หนึ่งล้านบาท